Kunovská zvonica a Stará ľadovňa

Zvonica v Kunove – Obecná zvonica bola postavená v roku 1860, krátko nato k nej pristavili márnicu. Zvonením sa oznamoval čas, úmrtie, požiar a zvolávali sa občania pri výnimočných udalostiach. Márnica pô¬vodne slúžila na uskladnenie hrobárovho náradia.
V roku 1987, keď sa robila generálna opra¬va zvonice, sa začalo rozmýšľať aj o osude ľadovne.
Ľadovňa bola vybudovaná v roku 1923, sta¬rostom vtedy bol Pavol Jamárik – Gajdoš. V zime sa vozili fúry ľadu až pokým ľadovňu nezaplnili. V lete si potom krčmár nosil od¬tiaľ ľad vo vedrách a chladil ním pivo a iné nápoje. Keď sa neskôr na chladenie začali používať modernejšie technológie, ľadov¬ňa stratila svoj význam. Od roku 2016 ľa¬dovňu zdobia nové masívne dvere, nápis a osvetlenie.