Múzeum Senica

Mestské múzeum Seni­ca je výnimočným a odvážnym projektom, akých nie je medzi múzeami na Slovensku veľa. Zvonku je to krásne zrekonštruovaná budova letohrád­ku veľkostatkára Vagyona z 19. storočia (bývalá Sokolovňa), vo vnútri sa nachádza interaktívna expozícia 21. storočia s využitím najmodernejších technológií, ktorá svojou interaktívnosťou zauj­me všetky generácie. Ťažiskom múzea je expozí­cia venovaná téme stredovekej obchodnej Čes­kej cesty, na ktorej bola Senica jednou zo staníc.

Ide o kontaktné múzeum, kde návštevník nie je len pasívnym poslucháčom, ale do získavania informácií je pria­mo vtiahnutý. Informácie o expozíciách získava aj dotykom, nie­ktoré z exponátov si pomocou pohybu svojich rúk prezerá zväč­šené vo virtuálnom priestore, volí si typ informácií, ktoré chce získať. Suterén budovy je zameraný na archeológiu a archeolo­gické nálezy na území mesta, v podkroví pod vežičkou je umiest­nená veľkoplošná maketa mesta z prelomu 19. a 20. storočia.

V múzeu sa nachádza moderná expozícia so všetkými techno­logickými vymoženosťami, ktorá svojou interaktív­nosťou zaujme všetky generácie.

www.muzeum.senica.sk